quicktutor.net ติดตามแฟนเพจเรา ติดตามทวีตสาระดีๆของเรา
course schedule promotion aboutus payment location
  กลับไปหน้าแรก »ติดต่อเรา    
หลักสูตรอบรม
หลักสูตรปิดงบการเงิน
การปิดงบการเงิน(ภาคปฏิบัติ) ภาค 2 (Advanced Program)
การบัญชีและภาษีเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีต้นทุนผลิต(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีสำหรับธุรกิจ นำเข้าและส่งออก (ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ)
การวางแผนบัญชีและภาษีสำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารบัญชีมือใหม่(ภาคปฏิบัติ)
การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนองบการเงิน เชิงบริหาร(ภาคปฏิบัติ)
การบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
เจาะลึก การใช้สูตร & ฟังก์ชั่น exel เพื่อการใช้งาน (Advanced Exel)
เจาะลึก โปรแกรม Express(ภาคปฎิบัติ)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี
การจัดทำงบประมาณ และ Cash Flow Projection (Finance)
 
 
 

Complete Accounting Program สอนบัญชี และปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ)

สอนเป็นกลุ่มย่อยส่วนตัว ให้ความรู้และคำปรึกษาแต่ละบุคคลอย่างใกล้ชิด จนปิดงบการเงินได้

นับชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี เป็นชั่วโมงบัญชี 12 ชั่วโมง ชั่วโมงอื่น ๆ 12 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง

ระยะเวลา : วันอาทิตย์ 6 ชั่วโมง/วัน รวม 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ทั้งหมด 4 วันเต็ม เรียนตั้งแต่ 09.00-16.30 น.

สำหรับผู้นับชั่วโมง ลงทะเบียน 08.30 - 09.00 น. พร้อมแสดงบัตรประชาชน ทางสถาบันจะลงชั่วโมงตามการอบรมจริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ไม่มีพื้นฐานด้านงานบัญชี แต่เรียนจบบัญชี ต้องการปิดงบการเงิน
 • มีพื้นฐานด้านงานบัญชี แต่ยังปิดงบการเงินไม่ได้
 • ผู้ที่สนใจ ในเรื่องการปิดงบการเงิน

อัตราค่าบริการ ปกติ 9,500 บาท/ท่าน พิเศษเพียง 6,900 บาท/ท่าน (ราคารวมเอกสารการสอน ค่าอาหารกลางวัน ทุกอย่างแล้ว )

เป็นการสอนตั้งแต่การบันทึกบัญชี ปรับปรุงตามหลักภาษี จนถึงปิดงบการเงิน จากเอกสารจริง และโปรแกรมสำเร็จรูป
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เรื่องภาษี การทำรายงาน และการกรอกแบบทางภาษีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ภงด. 1 3 53 ภงด.1ก ภพ 30 ประมาณการกลางปี ภงด 51 สิ้นปี ภงด 50 และกรอกแบบสบช 3 นำส่งกระทรวงพาณิชย์ กฎหมายล่าสุด
เพิ่มเติม การรายงานงบการเงิน การอ่านงบการเงิน นำเสนอต่อหัวหน้า หรือผู้บริหาร ( ธุรกิจ ซื้อมาขายไป)
 • พื้นฐานการบัญชีเบื้องต้น และกฎหมาย ตาม พรบ. การบัญชี 2543ที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชีควรทราบ
 • การสร้างความเข้าใจถึงสมการบัญชี วงจรบัญชี การบันทึกบัญชี ผ่านแยกประเภท และออกงบทดลอง เพื่อออกงบ การเงิน
 • พื้นฐานการวางระบบบัญชีที่ควรทราบ
 • ผังบัญชี การจัดหมวดหมู่ เอกสารทางบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่
 • ความสำคัญการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ หลักการจัดเตรียม Voucher (ใบสำคัญต่าง ๆ ) และทะเบียนต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการควบคุมภายใน
 • พื้นฐานการวิเคราะห์ประเภทธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงระบบบัญชีและภาษี
 • ความแตกต่างระหว่างกำไร(ขาดทุน)ทางบัญชีและกำไร(ขาดทุน)ทางภาษี
 • ความแตกต่างการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic และแบบ Perpetual (เน้นการบันทึกบัญชีแบบ Periodic)
 • ฝึกปฏิบัติโดยการบันทึกบัญชีตามเอกสารใบสำคัญ จากเอกสารใบสำคัญตัวอย่าง (เอกสารจริง)ในการทำงาน 1 เดือน โดยเริ่มจากกิจการที่เปิดใหม่ ธุรกิจ ซื้อมาขายไป (เป็นการบันทึกบัญชีด้วยมือ)
 • บันทึกบัญชีลงสมุดรายวันต่าง ๆ (โดยสถาบันจะจัดเตรียมแบบฟอร์มไว้ให้)
 • การคำนวณการหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 1.3.53 การจ่ายเงินเดือนพนักงาน การกรอกแบบ ภงด. 1 และแบบฟอร์มประกัน สังคม และการบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน
 • ทำการผ่านรายการจากสมุดรายวัน ไปแยกประเภท
 • เก็บรายละเอียดจากแยกประเภท เพื่อออกงบทดลอง สำหรับเดือน มกราคม - การจัดทำ รายงานภาษีซื้อ ขาย การกรอกแบบ ภพ. 30
ฝึกปฏิบัติพร้อมอธิบายทฤษฎี
 • อธิบายการ Set up โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีโดยทั่วไป
 • นำยอดในงบทดลองในวันที่ 1 บันทึกเป็นยอดยกมาในโปรแกรมสำเร็จรูป บนคอมพิวเตอร์
 • บันทึกบัญชี ทั้งระบบ เน้นปิดงบการเงินบนโปรแกรม เพื่อปิดงบการเงินครึ่งปี
 • การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า (สต็อคการ์ด) ครึ่งปี
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา
 • การจัดทำรายงานมูลค่าคงเหลือสินค้าปลายงวด
 • การจัดทำงบต้นทุนขาย (ครึ่งปี) - ออกงบทดลอง (ครึ่งปี)
 • หลักการจัดทำประมาณการกลางปี และการกรอกภงด. 51
 • การปรับปรุงบัญชี ตามมาตรา 67 ทวิ และ 67 ตรี (ครึ่งปี)
 • หลักการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีกลางปี ตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรี
ฝึกปฏิบัติพร้อมอธิบายทฤษฎี
 • เน้นบันทึกบัญชี โดยมีรายการที่เป็นประเด็นภาษีเพื่อให้เข้าใจในการบันทึกบัญชีจริง(ในโปรแกรมสำเร็จรูป)
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ(ปลายปี) ตัวอย่างรายงานการตรวจนับสินค้า
 • การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร -อธิบาย การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินสิ้นปี (พร้อมให้ไฟล์ตัวอย่างกลับไปใช้งานได้)
 • ออกงบทดลอง จัดทำกระดาษทำการรายการปิดบัญชีสิ้นปี
 • การคำนวณภาษีนิติบุคคล (โดยมีเอกสารคำนวณประกอบ) นำไปใช้งานได้จริง
 • การปรับปรุงกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษีตาม มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี (ภาคปฏิบัติ)
 • ออกงบการเงินตามรูปแบบมาตรฐาน ฉบับใหม่ (สำหรับธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ)
 • การจัดเตรียมเอกสารส่งผู้สอบบัญชี - วิธีการกรอก ภงด. 50 อย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และวิธีการยื่นแบบ ภงด. 50 ต่อกรมสรรพากร
หลักเกณฑ์ ระยะเวลา คำเตือน การยื่นแบบ สบช.3 และงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์
 • ฝึกปฏิบัติ เการกรอกแบบ สบช. 3 จากงบการเงินในวันที่ 3
 • การจัดทำ บอจ. 5
 • ตัวอย่างจดหมาย เชิญประชุม และรายงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 • ความรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล (เน้นการเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ และมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี(ภาค ทฤษฎี)) รายจ่ายต้องห้ามต่าง ๆ
 • ความแตกต่างระหว่างเช่าซื้อกับลิสซิ่ง(เน้นรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน) รวมทั้งการ บันทึก บัญชีที่ถูกต้อง และทางด้านภาษี
 • ความรู้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ทำบัญชีควรทราบ - ความรู้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ทำบัญชีควรทราบ
 • ความรู้ภาษีบุคคลธรรมดา สิทธิการลดหย่อน
 • ความรู้ภาษีธุรกิจเฉพาะ (เน้นดอกเบี้ยรับ สำหรับกิจการกระทำการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์)
 • การนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร (พร้อมให้ไฟล์ตัวอย่าง)
 • การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น (ในเชิงบริหาร)
 • ปรึกษาอื่นๆ
ลงทะเบียน
กลับขึ้นบน
ข้อมูลติดต่อบริษัท เมนูลัด บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   แนะนำลิ้งค์
บริษัท ควิกแอคเคาท์ติ้ง จำกัด เกี่ยวกับควิกติวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
44/14 ซอยนิมิตใหม่ 12 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 หลักสูตร กรมสรรพากร    
โทร. (02)914-7840-2 Fax : (02)914-6688 ตารางเวลา กรมบัญชีกลาง    
อีเมล์ info@quicktutor.net ที่ตั้งสำนักงาน กรมศุลกากร    
Copyright © 2012 Quicktutor.net All right reserved. ชำระเงิน กรมการจัดหางาน    
  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ